Bạn là người thế nào?

Các nhà tâm lý học thường dùng những bài trắc nghiệm TÍNH CÁCH để giúp chúng ta tìm hiểu về bản thân mình. Những bài trắc nghiệm này không nói rằng bạn có thể hay không thể làm gì mà chỉ gợi mở rằng bạn dễ có XU HƯỚNG làm…